Happy Birthday             Fred    -    Sandy     and  Linda

Hamel

Happy Birthday Gary

Richfield

Happy Birthday Susan